0731-85157818
kw@kowaychem.net

首页 > 联系我们 > 人才招聘

职位名称 : 产品经理发布时间 : 2019-05-24
薪资 : 5-15k 工作年限 : 3-5年 工作地点 : 长沙开福区
招聘人数 : 不限 学历 : 不限 所属部门 : 产品部
产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部产品部
职位名称 : 业务员发布时间 : 2019-05-24
薪资 : 4-12k 工作年限 : 1-2年 工作地点 : 长沙开福区
招聘人数 : 若干 学历 : 不限 所属部门 : 业务部
内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容